محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

رهبری خدمتگزار (جلد دوم)، پارادایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره)

0% of 100
رهبری خدمتگزار (جلد دوم) پارادایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره) مؤلف:‌ دکتر محمد شیخ زاده - حسن عابدی جعفری - محمد سعید تسلیمی - ابوالحسن فقیهی هدف از اين تحقيق، بررسی چرايی، چيستی و چگونگی رهبری خدمتگزار از ديدگاه امام خمينی (ره) و ارائه يک الگوی جامع در اين زمينه می باشد. در اين تحقيق که يک پژوهش بنيادی از نوع توصيفی ـ اکتشافی است، از روش تحليل مضمون استفاده شده است. براي گردآوری و شناسايی مضامين مرتبط با رهبری خدمتگزار، نخست مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته، سپس با بررسی و مطالعه کامل دوره 22 جلدی صحيفه امام، مضامين استخراج شده است. الگوی استخراج شده از صحيفه امام (ره) داراي 15 مضمون فراگير (پارادايم فکری و مبانی فلسفی رهبر، نگرش های رهبر، انگيزه و نيت رهبر، اصول حکيمانه رهبر، رفتار خادمانه رهبر، نتايج و بازخورد رفتار خادمانه رهبر و روابط ميان آنها)، 35 مضمون سازمان دهنده و 110 مضمون اصلی و 22 مضمون فرعی می باشد. اين الگو با برخی از الگوهای مطرح در زمينه رهبری خدمتگزار مقايسه شده و پيشنهادهايی برای تحقيقات آينده ارائه شده است.
قیمت: 10,700 تومان
قیمت برای شما: 9,650 تومان
از همین مؤلف

رهبری خدمتگزار (جلد دوم) پارادایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره) مؤلف:‌ دکتر محمد شیخ زاده - حسن عابدی جعفری - محمد سعید تسلیمی - ابوالحسن فقیهی هدف از اين تحقيق، بررسی چرايی، چيستی و چگونگی رهبری خدمتگزار از ديدگاه امام خمينی (ره) و ارائه يک الگوی جامع در اين زمينه می باشد. در اين تحقيق که يک پژوهش بنيادی از نوع توصيفی ـ اکتشافی است، از روش تحليل مضمون استفاده شده است. براي گردآوری و شناسايی مضامين مرتبط با رهبری خدمتگزار، نخست مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته، سپس با بررسی و مطالعه کامل دوره 22 جلدی صحيفه امام، مضامين استخراج شده است. الگوی استخراج شده از صحيفه امام (ره) داراي 15 مضمون فراگير (پارادايم فکری و مبانی فلسفی رهبر، نگرش های رهبر، انگيزه و نيت رهبر، اصول حکيمانه رهبر، رفتار خادمانه رهبر، نتايج و بازخورد رفتار خادمانه رهبر و روابط ميان آنها)، 35 مضمون سازمان دهنده و 110 مضمون اصلی و 22 مضمون فرعی می باشد. اين الگو با برخی از الگوهای مطرح در زمينه رهبری خدمتگزار مقايسه شده و پيشنهادهايی برای تحقيقات آينده ارائه شده است.

مشخصات کلی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • رهبری خدمتگزار (جلد دوم)، پارادایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره)
  • 9,650 تومان
  • رهبری خدمتگزار (جلد دوم)، پارادایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره)
  • 9,650 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5