محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

روانشناسی اجتماعی (با نگرش به منابع اسلامی)

5% of 100
از 1 رای
رای دهید
روانشناسی اجتماعی (با نگرش به منابع اسلامی) مؤلف: دکتر محمدرضا سالاری فر و دیگران شرح : اين كتاب برای دانشجويان رشته‌های روانشناسی و علوم تربيتی در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد به عنوان منبع درسی قابل استفاده است. چكيده : روان‌شناسی اجتماعی، به مطالعه علمی تأثیر متقابل افراد بر یكدیگر می‌پردازد و در صدد یافتن علل و چگونگی پدیدایی رفتار، احساسات و افكار افراد در موقعیت‌های اجتماعی است. در سده‌های پیش اندیشمندان مسلمان، چون فارابی، ابوریحان بیرونی،‌ خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌خلدون، برخی موضوعات و مباحث روان‌شناسی اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند، ولی گسترش فزاینده‌ تحقیقات در روان‌شناسی اجتماعی، جایگاه مهم آن در نهادهای دین، سیاست، تربیت و تبلیغات و نیز بومی‌سازی مفاهیم و آموزه‌های آن، از جمله مباحثی است كه تألیف كتابی را در این زمینه ضروری می‌نمود. مؤلفان اثر در این راستا، با بهره‌گیری از جدیدترین متون روان‌شناسی اجتماعی و استخراج گزاره‌های متناظر از متون اسلامی و تحلیل و تدوین آنها در مجموعه‌ای هماهنگ، بر آن بوده‌اند تا گامی كوچك در مسیر بومی‌سازی علوم انسانی بردارند؛ كه می‌توان آن را گامی در مسیر مفهوم‌سازی الگوهای نظری برگرفته از متون دینی برشمرد. كتاب حاضر در یازده فصل، به مباحثی از قبیل: آرای روان‌شناسی اجتماعی اندیشمندان مسلمان، ارتباط غیر كلامی و اسناد در ادراك اجتماعی، عزّت نفس در آموزه‌های دینی و... پرداخته است. فهرست : - مقدمه - فصل اول: كليات 1. روانشناسی اجتماعی چيست؟ 2. تاريخچه روانشناسی اجتماعی 3. روشهای تحقيق در روانشناسی اجتماعی - فصل دوم: ادراك اجتماعی 1. ارتباط غير كلامی 2. اسناد 3. برداشت - فصل سوم: شناخت اجتماعی مقدمه 1. طرحهای ذهنی 2. ميانبُرهای ذهنی 3. منابع خطا در شناخت اجتماعی 4. خودشناسی - فصل چهارم: نگرش 1. تعريف و اهميت نگرش 2. راهبردها و عوامل مؤثر در تكوين نگرش 3. نگرش و رفتار 4. تغيير نگرش 5. سنجش نگرش - فصل پنجم: پيشداوری 1. مفهوم پيشداوری و انواع آن 2. ريشه‌ها و خاستگاه پيشداوری 3. راههای مقابله با پيشداوری - فصل ششم: جاذبه ميانفردی 1. عوامل و زمينه‌های جاذبه ميان‌فردی 2. دوستيهای نزديك 3. تنهايی - فصل هفتم: پرخاشگری مقدمه 1. تعريف پرخاشگری 2. انواع پرخاشگری 3. ديدگاههای نظری درباره منشأ پرخاشگری 4. برانگيزاننده‌های پرخاشگری 5. شيوه های پيشگيری و مهار پرخاشگری - فصل هشتم: رفتار حمايتی مقدمه 1. تعريف رفتار حمايتی 2. مراحل بروز رفتار حمايتی 3. رفتار حمايتی از ديدگاه اسلام 4. تبيينهای نظری درباره عدم صدور رفتار حمايتی 5. ويژگيهای شخصيتی كمك‌كنندگان 6. انواع رفتار حمايتی از ديدگاه اسلام - فصل نهم: نفوذ اجتماعی 1. همنوايی (همرنگی) 2. متابعت (اجابت) 3. اطاعت از مراجع قدرت - فصل دهم: پوياييهای گروه مقدمه 1. ماهيت و كاركرد گروهها 2. گروهها و انجام وظيفه 3. احساس بی طرفی و انصاف در گروهها 4. تصميم‌گيری در گروهها 5. رهبری: الگوهای تأثير در گروه - فصل يازدهم: زمينه‌های جديد تحقيق در روانشناسی اجتماعی 1. كاربرد روانشناسی اجتماعی در ابعاد بين فردی در نظام قضايی 2. روانشناسی اجتماعی و كار - فهرست منابع و واژگان نمايه‌ها
قیمت: 70,000 تومان
قیمت برای شما: 63,000 تومان
از همین مؤلف

روانشناسی اجتماعی (با نگرش به منابع اسلامی) مؤلف: دکتر محمدرضا سالاری فر و دیگران شرح : اين كتاب برای دانشجويان رشته‌های روانشناسی و علوم تربيتی در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد به عنوان منبع درسی قابل استفاده است. چكيده : روان‌شناسی اجتماعی، به مطالعه علمی تأثیر متقابل افراد بر یكدیگر می‌پردازد و در صدد یافتن علل و چگونگی پدیدایی رفتار، احساسات و افكار افراد در موقعیت‌های اجتماعی است. در سده‌های پیش اندیشمندان مسلمان، چون فارابی، ابوریحان بیرونی،‌ خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌خلدون، برخی موضوعات و مباحث روان‌شناسی اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند، ولی گسترش فزاینده‌ تحقیقات در روان‌شناسی اجتماعی، جایگاه مهم آن در نهادهای دین، سیاست، تربیت و تبلیغات و نیز بومی‌سازی مفاهیم و آموزه‌های آن، از جمله مباحثی است كه تألیف كتابی را در این زمینه ضروری می‌نمود. مؤلفان اثر در این راستا، با بهره‌گیری از جدیدترین متون روان‌شناسی اجتماعی و استخراج گزاره‌های متناظر از متون اسلامی و تحلیل و تدوین آنها در مجموعه‌ای هماهنگ، بر آن بوده‌اند تا گامی كوچك در مسیر بومی‌سازی علوم انسانی بردارند؛ كه می‌توان آن را گامی در مسیر مفهوم‌سازی الگوهای نظری برگرفته از متون دینی برشمرد. كتاب حاضر در یازده فصل، به مباحثی از قبیل: آرای روان‌شناسی اجتماعی اندیشمندان مسلمان، ارتباط غیر كلامی و اسناد در ادراك اجتماعی، عزّت نفس در آموزه‌های دینی و... پرداخته است. فهرست : - مقدمه - فصل اول: كليات 1. روانشناسی اجتماعی چيست؟ 2. تاريخچه روانشناسی اجتماعی 3. روشهای تحقيق در روانشناسی اجتماعی - فصل دوم: ادراك اجتماعی 1. ارتباط غير كلامی 2. اسناد 3. برداشت - فصل سوم: شناخت اجتماعی مقدمه 1. طرحهای ذهنی 2. ميانبُرهای ذهنی 3. منابع خطا در شناخت اجتماعی 4. خودشناسی - فصل چهارم: نگرش 1. تعريف و اهميت نگرش 2. راهبردها و عوامل مؤثر در تكوين نگرش 3. نگرش و رفتار 4. تغيير نگرش 5. سنجش نگرش - فصل پنجم: پيشداوری 1. مفهوم پيشداوری و انواع آن 2. ريشه‌ها و خاستگاه پيشداوری 3. راههای مقابله با پيشداوری - فصل ششم: جاذبه ميانفردی 1. عوامل و زمينه‌های جاذبه ميان‌فردی 2. دوستيهای نزديك 3. تنهايی - فصل هفتم: پرخاشگری مقدمه 1. تعريف پرخاشگری 2. انواع پرخاشگری 3. ديدگاههای نظری درباره منشأ پرخاشگری 4. برانگيزاننده‌های پرخاشگری 5. شيوه های پيشگيری و مهار پرخاشگری - فصل هشتم: رفتار حمايتی مقدمه 1. تعريف رفتار حمايتی 2. مراحل بروز رفتار حمايتی 3. رفتار حمايتی از ديدگاه اسلام 4. تبيينهای نظری درباره عدم صدور رفتار حمايتی 5. ويژگيهای شخصيتی كمك‌كنندگان 6. انواع رفتار حمايتی از ديدگاه اسلام - فصل نهم: نفوذ اجتماعی 1. همنوايی (همرنگی) 2. متابعت (اجابت) 3. اطاعت از مراجع قدرت - فصل دهم: پوياييهای گروه مقدمه 1. ماهيت و كاركرد گروهها 2. گروهها و انجام وظيفه 3. احساس بی طرفی و انصاف در گروهها 4. تصميم‌گيری در گروهها 5. رهبری: الگوهای تأثير در گروه - فصل يازدهم: زمينه‌های جديد تحقيق در روانشناسی اجتماعی 1. كاربرد روانشناسی اجتماعی در ابعاد بين فردی در نظام قضايی 2. روانشناسی اجتماعی و كار - فهرست منابع و واژگان نمايه‌ها

مشخصات کلی
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحه 414
زبان فارسی
سال انتشار 1396
شابک 9789647788083
شمارگان 1500
قطع کتاب وزیری
مؤلف محمدرضا سالاری فر،دیگران
موضوع روانشناسی
نوبت چاپ 6
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • روانشناسی اجتماعی (با نگرش به منابع اسلامی)
  • 63,000 تومان
  • روانشناسی اجتماعی (با نگرش به منابع اسلامی)
  • 63,000 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5