محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) (کد کتاب: 386) مولف: دکتر ربیعا اسکینی در مجلد حاضر، مباحث کلی حقوق تجارت، یعنی تاریخچه، منابع، جایگاه و قلمرو حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است، که در برنامه درسی دانشکده های حقوق تحت عنوان «حقوق تجارت 1» تدریس می شود.
قیمت: 19,000 تومان
قیمت برای شما: 19,000 تومان
از همین مؤلف

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) (کد کتاب: 386) مولف: دکتر ربیعا اسکینی در مجلد حاضر، مباحث کلی حقوق تجارت، یعنی تاریخچه، منابع، جایگاه و قلمرو حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است، که در برنامه درسی دانشکده های حقوق تحت عنوان «حقوق تجارت 1» تدریس می شود.

مشخصات کلی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)
  • 19,000 تومان
  • حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)
  • 19,000 تومان